Nieuws vanuit Kenia: Valentine, Mary, Margret en Susan

Zuster Jacinta bezoekt de meisjes regelmatig om te zien hoe het met ze gaat. Dit schreef ze ons naar aanleiding van haar bezoeken in augustus.

Valentine

In 1996 werd Valentine bij haar oma thuis geboren als buitenechtelijk kind. Haar moeder trouwde toen Valentine wat ouder was, maar de stiefvader weigerde haar als kind te adopteren. Gelukkig kon Valentine bij haar oma terecht tot ze haar middelbare school afmaakte. Dat ging overigens niet gemakkelijk: er was weinig geld om de school te kunnen betalen. In 2016 begon Valentine aan een hogere opleiding in de richting Informatietechnologie. Na haar eerste semester werd ze zwanger en moest ze de school verlaten. In september pakt ze haar opleiding weer op.

 

 

Mary

Mary kreeg haar eerste kindje in 2017 in het tehuis in Embu. Ze zat toen in de derde klas van de middelbare school. Haar moeder is verstandelijk gehandicapt en kan daardoor niet voor Mary en haar kindje zorgen. En dat terwijl Mary dolgraag terug zou willen naar school. Gelukkig kan ze volgend jaar weer beginnen, en in de tussentijd volgt ze een kapsterscursus en zorgt ze voor haar kindje. Ze heeft huur nodig, kinderbijslag, reisgeld en geld om te kunnen eten. Het Kenya Fonds  ondersteunt haar daarin zo veel mogelijk.

 

Margret

Margret is een ander meisje uit het tehuis in Embu. Ze was net begonnen met de middelbare school toen ze zwanger werd, en is daarom van school gegaan. Mary wil nu niet meer terug naar school, maar is in plaats daarvan begonnen aan een opleiding tot kapster. Ze is tevreden en is vastbesloten hard te gaan werken.

 

Susan

Susan volgt een opleiding Hospitality Management aan het Mahanaim Institute. Ze was een meisje van het Jamaa Home dat geen enkele vervolgopleiding had gedaan. Vorig jaar is ze begonnen aan deze opleiding en het gaat allemaal heel voorspoedig. Ze kan uitzien naar een voorspoediger toekomst. Haar dochter Caren is 10 jaar oud en zit al in de tweede klas. Ze is erg dankbaar voor de hulp die ze krijgt van het Kenya Fonds.

Briefjes uit Kenia

Met oudjaar hebben wij van een aantal meisjes uit Kenia een handgeschreven briefje ontvangen. Ze vertellen hoe het met hen en hun baby gaat, en spreken hun dank uit voor de hulp die we ze dankzij uw steun hebben kunnen geven. We zullen de komende tijd een aantal van deze briefjes plaatsen, samen met een foto van de schrijfster. Deze keer is het de beurt aan Teckler.

 

Bezoek Nadine, Dineth en Frank aan Nairobi

In juli zijn Nadine, Dineth en Frank in Kenia geweest en hebben daar een bezoek gebracht aan de zusters in het Jamaa Hospital. Ze hebben daar een aantal meisjes ontmoet en hebben met hen gesproken over hoe het gaat met het outreach-programma. Onderstaande, prachtige foto’s heeft Frank gemaakt tijdens hun bezoek.

Veranderingen in Kenia

Beste donateur, beste lezer,

Wij informeren u graag over een wijziging m.b.t. de opvang van de zwangere meisjes.

Eind vorig jaar kregen wij bericht uit Nairobi dat het Jamaa Home op korte termijn de residentiële opvang zou stoppen. Deze opvang in het Jamaa Home gebeurde tot na de bevalling van de meisjes en werd betaald door het Jamaa ziekenhuis. De kosten voor het openhouden van het Jamaa home zijn door het ziekenhuis niet meer te betalen. Bovendien was uit ervaring gebleken dat veel meisjes uiteindelijk toch weer bij hun familie konden worden geplaatst. Men heeft daarom besloten de opvangvorm te wijzigen naar hulpverlening binnen de eigen familie. Inmiddels is dit in werking getreden.

Hoe gaat het in zijn werk?

In het vernieuwde programma worden de meisjes extern begeleid door een maatschappelijk werkster en zuster Edel. Zuster Edel is een bekende van Corrie en At. Zij werkte in 1993 als leidster in het Jamaa Home. De maatschappelijk werkster en de zuster onderzoeken, samen met het meisje, waar zij tijdens haar zwangerschap kan verblijven. Dit zoeken naar een veilig onderkomen, wordt nu dus naar voren gehaald. Tot nu toe gebeurde dat na de bevalling tijdens het verblijf in het Jamaa Home. Wanneer het zwangere meisje echt niet bij haar familie terecht kan, dan gaat zij naar een crisiscentrum van dezelfde congregatie als waar het Jamaa Home onder viel.

De meisjes worden tijdens de zwangerschap regelmatig bezocht door de zuster en maatschappelijk werkster. Er wordt gekeken, waar zij kunnen bevallen (ziekenhuis in de buurt). Ook na de zwangerschap en bevalling is er veelvuldig contact. De maatschappelijk werkster en de zuster maken samen, net als in de oude situatie, een beoordeling welk meisje een opleiding kan gaan volgen en welke opleiding voor haar geschikt is. Aan het Kenya Fonds wordt om een financiering voor de opleiding van de jonge moeder gevraagd. Tijdens deze opleiding houden de maatschappelijk werkster en de zuster de voortgang van de opleiding, als vanouds, nauwlettend in de gaten.

Het eerste deel van het traject, de opvang in het Jamaa home, is dus veranderd. Maar niet het vervolgtraject: het bieden van een opleiding cq toekomst voor de meisjes, waar het Kenya Fonds zich al jaren sterk voor maakt. Het sterker maken van meisjes door opleiding is een succesformule voor het verbeteren van de leefsituatie van de meisjes, hun kinderen en hun omgeving. Inmiddels hebben er al 500 meisjes een opleiding gevolgd en zijn er 39 met een opleiding bezig.

Als bestuur blijven wij ons er sterk voor maken dat elke euro echt terecht komt bij onze doelgroep; Jonge meisjes die, tegen hun wil in, zwanger zijn geworden en zonder opleiding geen toekomst hebben. Afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest om de veranderingen en de gevolgen, die dit zou kunnen hebben op ons opleidingsproject, volledig helder te krijgen. De zusters hebben duidelijk aangegeven dat het opleidingsproject een heel belangrijk onderdeel is van de opvang van de zwangere meisjes.

Hieronder leest u meer informatie over de veranderingen in vraag- en antwoordvorm. In het geval u andere vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail of telefoon die hieronder vermeld staan.

Met vriendelijke groeten,

Anke Kempers, voorzitster Kenya Fonds,

Namens het volledig bestuur.

Anke Kempers
E-mail: ankekempers@hotmail.com
Telefoon: 0573 – 45 40 55

Jaap van Duren
E-mail: k.klomp@concepts.nl
Mobiel: 06 53 94 32 78

1). De belangrijkste redenen voor de verandering van residentiële opvang (in het Jamaa home) naar hulpverlening in eigen thuissituatie is:

• Het salaris van de kok en de maatschappelijk werkster van het Jamaa home, maar ook de elektriciteits- en waterrekeningen werden door het ziekenhuis betaald, omdat het Jamaa Home zelf geen bron van inkomsten had. Dit wordt teveel voor het ziekenhuis.

• De rekeningen in het Jamaa ziekenhuis zijn te hoog voor prenatale zorg, de bevalling en postnatale zorg. Het ziekenhuis is niet in staat deze rekeningen te betalen.

• Jamaa hospital is een privé ziekenhuis, dat zelf voor alle kosten opdraait, de medische verzorging in de woonomgeving van de meisjes wordt gedaan door openbare ziekenhuizen, hier is de medische verzorging gratis.

2). Wat gebeurt er met de meisjes die geen familie hebben, zoals weeskinderen of meisjes die via incest zwanger zijn geworden?

• Wanneer dit het geval is, zullen de zuster die de leiding heeft en de maatschappelijk werkster de naaste, geschikte familieleden opzoeken. Aan de naaste familieleden zal worden gevraagd de aanstaande moeder huisvesting te bieden en te helpen.

• Wanneer een meisje totaal wordt afgewezen, of de thuissituatie totaal ongeschikt is en er geen geschikte plek bij andere familieleden is, zal ze naar een crisiscentrum worden gebracht van dezelfde congregatie als waar het Jamaa Home onder viel.

3). Waar vindt de bevalling plaats en hoe wordt extra ondersteuning geboden?

• De bevalling vindt in het dichtstbijzijnde ziekenhuis plaats, afhankelijk van waar de aanstaande tienermoeder woont.

• De leidinghebbende zuster en de maatschappelijk werkster doen de follow-up. In geval van complicaties, zal het meisje worden verwezen voor betere medische zorg. Indien het meisje extra psychische ondersteuning nodig heeft, zal dit vanuit het Jamaa hospital worden geregeld. Elke situatie zal individueel worden beoordeeld.

4). Wat gebeurt er in de toekomst met de huidige voorzieningen van het Jamaa Home?

Het Jamaa home, welke een vleugel van het Jamaa hospital is, is inmiddels door het Jamaa hospital in gebruik genomen.

De nieuwsbrief van november

Elk halfjaar berichten wij u met de nieuwsbrief over de stand van zaken bij het Kenya Fonds. De editie van november 2015 is de eerste die geheel van de hand van het nieuwe bestuur is. Onze secretaris, Tilly Boland, heeft voor u een samenstelling gemaakt van de ontwikkelingen van het Kenya Fonds. U kunt ons antwoord op de vraag van een donateur teruglezen, u leest (in het kort) de verhalen van 3 meisjes en kennis maken met een aantal bestuursleden.

Als u de nieuwsbrief niet thuis heeft ontvangen, kunt u die hieronder downloaden.

Veel leesplezier gewenst!

Lees hier de nieuwsbrief van november 2015.